Alaattin Akçal

Çanakkale Köylüleri Diken Üzerinde

Geçtiğimiz hafta yerel gazetelere yer alan “o iş tamam” ifadesi, Çanakkale köylerini tedirgin etti. Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan’ın Ankara’da yaptığı temaslarda AK Parti Milletvekili Grup Başkanvekili Bülent Turan ile yaptığı görüşmede, “Çanakkale Büyükşehir olacak mı?” sorusuna Turan’ın “O İş Tamam” ifadesini kullanarak cevaplaması Çanakkalelileri ne kadar mutlu ettiyse de, köylüleri de o kadar tedirgin etti aslında.

Peki niye böyle güzel bir haber, sevinilmesi gereken bir değişim köylülerimizi tedirgin ediyor, biraz detaylandıralım isterseniz. Büyükşehir Belediyesi olmayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hazırladığı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre;“Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.”(Büyükşehir Belediyesi Kanunu 2.Bölüm Madde:4)

2015 yılın nüfus sayımı sonuçlarına göre Çanakkale nüfusunun 159.758 i merkez, 353.583 i merkeze bağlı belde ve köylerden, toplam 513.341 kişiden oluşuyor. Bu verilere göre 2019 yılında bu rakamlara ulaşır mı bilinmez ama, Çanakkaleliler Büyük Şehir olma yolları bugünden belli oldu diyebiliriz işin doğrusu.

Büyükşehir olmanın avantajları, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paya ilaveten büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından %5 pay almasıdır. Ayrıca, bina, arsa ve arazilerden alınan emlak vergisi oranlarına göre yüzde 100 artırımlı uygulanması gelirleri arttırması, büyükşehir olmanın avantajların başında geliyor.

Hal böyle iken peki ya Çanakkale köylüleri nede oluyor ki diken üzerinde oluyorlar. Bunu da söyle açıklayalım. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5216 Kanun nolu, Kabul Tarihi: 10.07.2004, yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.07.2004 Sayı:25531, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt : 43 ye göre köy tüzel kişiliklerine ait malvarlıklarını şu şekilde düzenler;

“Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla ilgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar. Bu köylerde su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütme görev ve yetkisi ilgili büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresine aittir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir belediyesi kapsamına alınan ilçelerin mülkî sınırları içinde kalan belediye ve köyler ile, büyükşehir belediyesi kapsamına alınan belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan köylerden; birinci fıkrada belirtilen mesafelerin dışında kalan belediye ve köyler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde belediye meclisi veya köy ihtiyar heyetinin talebi üzerine büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile başka bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediye sınırları içine alınabilir. Bu köylerin mahalle olarak hangi ilçe veya ilk kademe belediyesine katılacakları aynı meclis kararında gösterilir. Birinci fıkra gereğince büyükşehir kapsamına alınan belediyelerin sınırlarında yerleşim düzeni gerekleri dikkate alınarak bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir sene içinde büyükşehir belediye meclisinin talebi üzerine İçişleri Bakanlığınca gerekli değişiklikler yapılabilir. Büyükşehir belediye sınırlarına alınan belediyelerin organları büyükşehir belediyesi ilçe veya ilk kademe belediyesi organları; köy muhtar ve ihtiyar heyeti ise mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti olarak ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görevlerine devam ederler. Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir.”(Mülga ikinci fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.)

Kısacası köy tüzel kişiliklerine ait olan tarla, arazi, otlak, köy konağı gibi tüm taşınmazlar, Büyükşehir Belediye Kanunu’nun, “köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Tüzel kişiliği kalkan köylerin malvarlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilir” maddesi ile köylülerin tüm gelirleri bir anlamda Büyükşehir Belediyesine devredilecek olması Çanakkale’nin merkez ve 11 tane ilçesine bağlı toplam 572 olan köylülerini büyük ölçüde tedirgin ediyor. Köylerin kuruluşlarından bu yana kullandıkları, sahip oldukları tüm malvarlıkları ellerinden gidecek. Bu sonucu bilen köylüler ve köy muhtarları şimdilerde ne yapacaklarını bilemez durumdalar.

572 köyün arasında bulunan bazı büyük köylerin ellerinde milyon dolarlık mal varlıkların olması, Büyükşehir Belediye’si olduktan sonra bu malvarlıklarını kullanma, değerlendirme hakkının elde edilmesi iştah kabartsa da, 2019 yılı yerel seçimlerine kadar köylülerimiz uyku uyuyamayacak gibi görünüyor.

Alaattin Akçal / Kasım 2017